A- A A+

Wie kommuniziere ich Wissen(schaft)? - zu den Grundlagen der Präsentationskompetenz

Memory Clinic Seminars Frühlingssemester mit Dr. Jutta KrautterMemory Clinic

Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER
Burgfelderstrasse 101
Postfach
4002 Basel
Tel. +41 61 326 47 60
Fax +41 61 326 47 61
memoryclinicfelixplatter.ch